Nieuws: 2019: juli

08-07-2019 Overleg PWN opgeschort

Het bestuur, onze denktank en onze diverse afgevaardigden waren het er al over eens; PWN zegt wel te willen participeren maar blijft gewoon de komende jaren aan haar eigen beleid vasthouden. Overleg lijkt weinig zin te hebben en dus vinden we het jammer dat PWN niet naar de toekomst durft te kijken. Wij als MTB-Noordwest kijken vooruit en gaan ons nu meer focussen via de politiek richting provincie. Onderstaand de motie die unaniem is aangenomen door de ledenvergadering en de toelichting hoe het (voor een deel) zo gekomen is:

Motie van de ALV ter vergadering bijeen op 27/6/2019. 

* PWN is van mening dat de fietsmaatregel goed zal blijven werken in de toekomst. Ook met de toenemende recreatiedruk. Ons standpunt echter: Toenemende druk betekent - zonder adequaat en preventief onderhoud - schade, schade betekent in het huidige beleid van PWN afsluitingen. Afsluitingen betekent nog meer druk op bestaande paden. Wij zijn een groot tegenstander van ‘wildrijden’, maar kunnen onze achterban niet aan de ketting leggen. Hoe meer de mogelijkheden worden ingeperkt, hoe slechter de communicatie, hoe groter de kans op deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. 

* Wij zijn van mening dat een voldoende lange en uitdagende, goed aangelegde en onderhouden (met inbreng van MTB Noordwest) eigen route voor mountainbikers zonder tijdslimiet de enige oplossing is om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden (natuurschade, recreatiedruk). Dit is een flink project maar is met vereende krachten een realistisch en bewezen werkend scenario. 

* Conclusie dat wij elkaars gemeenschappelijk belang wel zien maar verschillend denken over de oplossing. Wij geen enkele beweging bij PWN waarnemen en hoeven te verwachten. Ons duidelijk is geworden dat verder overleg op deze basis weinig zinvol en effectief is.

Toelichting en relaas:

MTB-Noordwest heeft in de Klankbordgroep van mei 2018 de nieuwe fietsmaatregel vernomen. Centraal stond in de presentatie en de daarin gestelde maatregelen en dat deze nodig zijn om natuurschade te voorkomen, die door voornamelijk de mountainbikers zou zijn veroorzaakt. MTB-Noordwest heeft in deze bijeenkomst aangegeven dat als er sprake is van natuurschade dit zeker ook door andere recreanten wordt veroorzaakt en dus hier onze verwondering over uit gesproken. Dit hebben we ook kunnen onderbouwen enerzijds met behulp van wetenschappelijke studies van derden en anderzijds door foto’s van de situaties ter plaatsen uit onze archieven en / of Google Earth. Ook is er geen verschil met andere paden in vergelijkbare delen van het gebied, waar MTB’en al nooit was toegestaan. Sterker, we hebben aangegeven dat deze maatregelen juist contraproductief gaan werken en de oorzaak is gelegen aan algemene toename in recreatie, langere droge periodes en een gebrek aan of verkeerd onderhoud.

Afsluiten van paden voor MTB’ers is contraproductief. Immers, meer intensiviteit op beperktere paden maakt het niet beter voor iedereen en het draagvlak voor de fietsmaatregel is negatief beïnvloedt. De mountainbikers moeten al sinds 2004 binnen de tijd- en gebiedszonering beperkt recreëren en hebben sinds dat moment al meer dan 20% van de paden verloren. Veelal ook landschappelijke mooie paden met daarin hoogtemeters. Dit wordt niet begrepen en als discriminerend ervaren. Zoals bekend kunnen wij dan ook niet achter deze maatregelen staan zeker ook, omdat er helaas geen wil was om minder ingrijpende oplossingen te onderzoeken.

De genomen maatregelen hebben er wel voor gezorgd dat onze vereniging stevig is doorgegroeid en dat vele andere partijen zich bij ons hebben aangesloten en schriftelijk hebben bevestigd zich in deze door ons te laten vertegenwoordigen. Daarmee behartigen wij de belangen van duizenden lokale mountainbikers, een flink aantal lokale middenstanders, horeca en andere verenigingen, die staan voor een evenwichtiger en duurzamer recreatiebeleid. Daartoe zijn wij ook ‘gemachtigd’ door deze diverse groep die onze zorgen deelt.

In de afgelopen 2 jaar zijn er vele veldbezoeken, excursies (waaronder naar de Utrechtse Heuvelrug), overleggen en een soort van pilot betreffende Duin en Bosch gehouden en georganiseerd. Dit deden we omdat we gemeenschappelijk belangen zien en we hoop hadden dat er spraken zou zijn van echte participatie, waarbij er met oog voor alle belangen verbeteringen te realiseren waren. Keer op keer blijkt dat helaas niet zo te zijn ondanks het steeds wederzijdse begrip.

Tussentijds (najaar 2018) communiceerde PWN dat de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen in overleg met de mountainbikers in de Klankbordgroep waren uitgevoerd. Er was geen enkele mogelijkheid om minder ingrijpende of andere maatregelen te testen of nog iets te wijzigen aan de ideeën van PWN. Ook kon er van compensatie met andere aantrekkelijke paden geen enkele sprake zijn. Uiteraard waren wij daar zeer verbaasd over. We hebben om opheldering gevraagd en deze tot op heden niet gekregen anders dan een herhaling van het standpunt; laten we het nog een keer uitleggen. Op ons signaal dat er van instemming geen sprake was terwijl dit wel zo werd gecommuniceerd was de reactie dat er iets was fout gegaan in de communicatie, het uitgezocht zou worden en daarna volgde stilte. En geen rectificatie dat de grootste belangenbehartigers zich absoluut niet in de maatregelen konden vinden. De leden worden netjes en in een prima sfeer aangehoord, maar feitelijk moeten we vaststellen dat de klankbordgroep zover wij kunnen zien nog geen echt en aantoonbaar effect gehad heeft op de door PWN bedachte en geïmplementeerde maatregelen.

Het deed ook de vraag rijzen wie PWN nu als vertegenwoordiger(s) zag van de mountainbikers. Was dat de Klankbordgroep bestaande uit een willekeurige groep aan mensen die in het verleden zich ooit hebben uitgesproken over de fietsmaatregel? Zonder enige weging / helderheid over wie nu welke achterban vertegenwoordigde. In al die jaren heeft PWN zich nooit afgevraagd of de samenstelling van de Klankbordgroep wel representatief is voor de recreatieve gebruikers.

In tegenstelling tot de communicatie vanuit PWN moeten we helaas dus vaststellen dat er van een echt overleg en participatie geen sprake is. Om te kijken of dit aan onze vertegenwoordigers lag zijn deze ook gewisseld, maar ook dat heeft niet geleid tot enige verbetering. De diverse bijeenkomsten waren in een plezierige sfeer maar maakte uiteindelijk (voorjaar 2019) toch duidelijk dat PWN gewoon haar eigen weg blijft volgen en in onze beleving stoïcijns verder gaat. Met alle suggesties die wij gedaan hebben tijdens de veldbezoeken, de pilot en overleg is helaas weinig tot niets gedaan. Ook niet als dat wel werd toegezegd.

Een toegezegde pilot (betreffende “Duin en Bosch”) bleek alles behalve een pilot en helaas is er niet geëxperimenteerd, nog zijn er nulmetingen gemaakt. Gewoon de situatie herstellen met de bekende PWN tijd- en gebiedszonering was de uniforme uitwerking. Begrijp ons goed wij pretenderen het ook niet allemaal beter te weten, maar hebben onderbouwd wel heel veel suggesties gedaan waarmee niets gedaan is. Zelfs inhoudelijk reacties ontbreken. Een langjarige beleidsmatige visie op duurzame recreatie van de verschillende recreantengroepen lijkt te ontbreken. Dit vertaald zich in onze beleving in een beleid van pappen en nathouden, hopen dat het overwaait en een herhaling van zetten. Omdat wij dit in onze vrije tijd doen en we graag effectief met ieder zijn tijd omgaan hebben we besloten het directe overleg met PWN op te schorten.

Zoals eerder gemeld zullen de demografische ontwikkelingen en als gevolg daarvan toenemende recreatie in combinatie met langere drogere periodes zorgen dat het huidige beleid steeds minder houdbaar wordt. De tijdsmaatregel is uniek in zijn soort en discrimineert een enkele recreantengroep zonder enige onderbouwing. PWN staat in deze ook alleen in dit beleid gezien de vele ontwikkelingen en de succesverhalen elders in het land en blijft zichzelf herhalen. Als alternatief van de steeds verdere inperking van de huidige mogelijkheden zien we als enige oplossing een aantrekkelijke MTB-route van voldoende lengte en aantrekkelijkheid, waarbij je elkaar niet in de weg zit, loopt of fietst. Een duurzame oplossing waarbij je de natuurschade wel echt kunt beperken en waarbij je een specifieke groep niet hoeft te discrimineren.

Wij staan voor duurzame oplossingen, middels structureel overleg en efficiënt samenwerken. Wij hopen in de toekomst wel te kunnen samenwerken met PWN in het belang van de natuur en recreatie in het mooie Noordhollands Duinreservaat.