Nieuws: 18-03-2020 Colletje buitencategorie

Goed nieuws, voor de mountainbiker, de recreant en de natuur in de Schoorlse Duinen. Vandaag, 18 maart 2020, heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het hoger beroep tegen de uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank in Haarlem. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. 

Dit is belangrijk nieuws, omdat daarmee de illegaliteit van de huidige route niet meer ter discussie staat. Na 6 jaar procederen kan de Natuurbeschermingsvergunning voor het verplaatsen en verlengen niet meer worden betwist. De succesvolle regulering en scheiding van recreatiestromen blijft bestaan en de bestaande route van Schoorl is 100% legaal. Dit is de korte versie: wil je meer weten over de achtergrond, status en de nog andere lopende juridische procedures? Pak dan een lekker drankje en lees rustig verder

Waar ging deze rechtszaak ook al weer over? 

De bezwaarmaker is van mening dat de huidige route, die er al bijna 24 jaar ligt, destijds illegaal is aangelegd en heden ten dage alsnog passend beoordeeld zou moeten worden. Deze ‘passende beoordeling’ beoordeelt de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Schoorlse duinen.  De bezwaarmaker bestrijdt de argumentatie van de Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en MTB Noordwest, die stellen dat voor de huidige route destijds geen vergunning nodig was. Immers, de route is niet aangelegd, maar ontstaan door gebruikmaking van bestaande paden. Dit gebruik is in 1996 gereguleerd door het toewijzen van te berijden paden voor terreinfietsers, die al aanwezig waren in het gebied. Daarmee was deze maatregel een schoolvoorbeeld van hoe je er voor kon zorgen dat de natuur kan floreren en alle recreanten kunnen genieten van het vele moois dat de Schoorlse Duinen te bieden hebben. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, omdat de bestaande route in het beheerplan als bestaand gebruik is opgenomen en daarom geen vergunning vereist is. De Raad van State heeft deze uitspraak nu definitief bevestigd

Wat loopt er nog meer? 

In het verleden hebben we dit traject vaker vergeleken met de beklimming van een berg van de buitencategorie. Alleen met een grondige voorbereiding, conditie, doorzettingsvermogen en ondersteuning kom je aan de top. We staan nu op de top en het uitzicht is prachtig! 
Voor wat betreft de juridische procedures hebben we de top nu wel bereikt – de hoogste rechters hebben geoordeeld - maar er lopen nog wel twee procedures. Wel kunnen we na 6 jaar van procedures constateren dat onze inzet niet voor niets is geweest. 

In de kern lopen er dus nog twee belangrijke procedures; 
Allereerst voeren we al enige tijd samen met Staatsbosbeheer een procedure om ervoor te zorgen dat de rechter een oordeel gaat geven over de sabotage aan de nieuwe route. Na een gewonnen artikel 12-procedure mag een drietal verdachten zich binnenkort eindelijk gaan verantwoorden voor de strafrechter. Wij hopen op een duidelijke stellingname tegen: het voor eigen rechter spelen, een vergoeding voor de door ons geleden schade en dat de verdachten stoppen met het vernielen van de natuur en andermans eigendom. 

Als tweede loopt er een procedure voor het verkrijgen van een aanlegvergunning voor de nieuwe route. Deze procedure loopt voorspoedig en we verwachten dat e.e.a. binnenkort ter inzage zal liggen. Als we reëel zijn, dienen we er rekening mee te houden dat ook tegen de verlening van deze vergunning bezwaren zullen worden geuit. We hopen dat het voorgaande traject en alle door ons gewonnen rechtszaken tot nieuwe inzichten leiden bij de bezwaarmakers. De natuur en maatschappij zijn echt vele malen beter af als we het geld en de moeite die nu besteed wordt aan dit soort oneindige trajecten gestopt wordt in natuurontwikkeling en initiatieven om er ‘samen’ uit te komen. Net zoals we dat gewoon waren voordat deze partijen van buiten ten tonele verschenen. 

Is de nieuwe route nu al te rijden? 

Ho, ho, ho….hold your (steel)horses, niet zo snel. We snappen jullie ongeduld maar de nieuwe route is nog niet af, er moeten nog trajecten wijzigen en er ontbreekt nog een vergunning om de route aan te leggen. De reeds aanwezige stukken van de nieuwe route (en als vanzelfsprekend de wandelpaden daarom heen) blijven dus verboden om te fietsen en er zal handhavend worden opgetreden. Met alle betrokkenen zetten we ons als vanouds in om zo snel mogelijk tot opening over te gaan, maar voor nu is geduld nog noodzakelijk.

Met dit mooie resultaat willen we ook graag van de gelegenheid gebruik maken om de harde werkers op de achtergrond te bedanken. Bij deze dan ook een virtueel applaus voor;

  • iedereen binnen Staatsbosbeheer die een bijdrage geleverd heeft;
  • de externe projectleider ingehuurd door Staatsbosbeheer;
  • onze advocaat mr. Lucinda Hoogewerf  “Van Diepen van der Kroef Advocaten”(als je ooit juridische bijstand nodig hebt moet je ze bellen ;-) );
  • de MTB Noordwesters die jarenlang vrijwillig bergen(van de buitencategorie) tijd en energie gestoken hebben om dit voor elkaar te fietsen.

En als laatste een bedankje aan jullie, onze achterban, voor de niet aflatende steun, het in ons gestelde vertrouwen, de bemoedigende woorden en de sponsoring en donaties! Zonder jullie hadden we dit mooie resultaat niet bereikt. Dankjewel! 

Het is wederom aangetoond. Samen kunnen we de hoogste bergen aan. Veel sterkte in deze bijzondere Corona-tijd en gezondheid toegewenst voor jou en je al je naasten. 
Blijf gezond….fiets!(Maar houdt wel 1,5mtr afstand)

Team MTB Noordwest.

Nieuwsarchief

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |